Hard and Soft, Working Together, Become Complete
Pacific Association of Women Martial Artists

Uniting and empowering a diverse community
of women and girls in the martial arts.

Camp and Events

For upcoming events, check the Events Calendar.

120 Women and Girls Attended 

PAWMA Camp 2018 
#HearMeRoar

August 16-August 19 at YMCA Camp Loma Mar
Loma Mar, California

Camp 2018 Teachers

Professor Barbara Bones Kajukenbo
Sifu Michelle Dwyer Qigong, Shaolin Gong Fu, Taiji
Sa Bum Nim Jen Berg
Kyo Bum Nim Sierra Harden
Taekwondo
Shifu Sally Chang Taiji, Qigong
Sifu Robin Dahlberg Taiji, Qigong
Sifu Restita DeJesus Pangamot, Filipino arts
Molli Khangsengsing Brazilian Jiu jitsu
Sifu Ann Kileen Arnis
Master Uyen Pham Cha Yon Ryu, Bo Fung Do
Sensei Nikki Smith Judo
Contra-Mestra Tigresa Capoeira
© 2018 Pacific Association of Martial Artists. All rights reserved. Contact Us.
Powered by Wild Apricot Membership Software