Log in

Uniting and empowering a diverse community of women and girls in the martial arts

PAWMA Awards: Honoring Excellence

30th Anniversary Special Award in 2007:
Seven Star Women's Kung Fu for outstanding support over the years

Lifetime Achievement

PAWMA recognizes our role models by awarding Honorary Lifetime Memberships to outstanding women martial artists who were pioneers and leaders in their fields. Some of these women have trained for more than 50 years!

1988 Fu Shu Yun Xingyi, Bagua
1990 Professor Wang Jurong Taijiquan
1991 Chen Sou Yun Chen Style
1996 Sifu Liu Jun Fang Wushu
1997 Keiko Fukuda Sensei Judo
1997 B. J. Maillette Jujitsu
1998 Master Yu Wen Mei Taiji, Qigong
1999 Miyako Tanaka Sensei Naginata
2002 Professor Coleen Gragen Kajukenbo
2003 Madame Gao Fu Chen Taiji, Qigong
2006 Master Su Zifang Taiji, Xingyi, Bagua
2006 Judy Harte Karate
2007 Professor Barbara Bones Kajukenbo
2009
Nadia Telsey
Anti-Violence and Self-Defense
2011 Shifu/Sensei Koré Grate
Wu Chien Pai, Iaido
2012 Sifu Michelle Dwyer
Taiji, Qigong, Kung Fu
2013 Sifu Valerie Lee
Kung Fu, Wushu, Xingyi, Chen-style Taiji, Chinese medicine
2014
Sifu Michelle McVadon
Kajukenbo, Aikido, Jujitsu
2015Professor Jane Carr
Danzanryu Jujitsu
2016 Shihan Dara Masi Hakko Densho Ryu Jujutsu, Iaido 
2017 Betty Braver Shotokan Karate, Uechi-ryu Karate 
2018 Sensei Jamie Leno ZimronAikido
2019 Grandmaster Graciella Casillas Boxing, Kickboxing, Jujitsu, Kenpo, Escrima 
2019 Master Terri Giamartino Cuong Nhu 

Fu Shu Yun          Terri Giamartino

Martial Artist of the Year

PAWMA honors martial artists who not only demonstrate talent and leadership in their martial arts, but have also been strong supporters and contributors to PAWMA.

1995 Maria Doest Shorin-Ryu
1996 Lloyda French Kenpo
1997 Faye Baker Taiji, Taekwondo
1998 Laurie Cahn Bagua, Taiji, Shaolin
1999 Master Terri Giamartino Cuong Nhu
2000 Master Allyson Appen Cuong Nhu
2001 Sifu Deb Cullings Wu Ying Tao
2003 Sifu Michele McVadon Kajukenbo, Aikido
2004 Jan Parker Taiji
2005 Shifu/Sensei Koré Grate Wu Chien Pai
2006 Sue Leary Taiji
2007 Paula Smith Tae Kwon Do, Taiji
2008
Sifu Patty O'Linger
Mo Duk Pai Kung Fu
2009
Sifu Debbie Leung
Northern Shaolin Kung Fu, Taijiquan, Liangong
2011
Sifu Sonya Richardson
Kajukenbo
2012 Sensei Leslie Lippard
Judo and Shorin-Ryu
2013 Sensei Aleeta Van Petten
Shito-ryu Karate
2014
Tracy Reith
Mo Duk Pai Kung Fu
2016 Sifu Joyce Mende Wong Kajukenbo 
2017 Sifu Aarin Burch White Crane Kung Fu, Kajukenbo 
2018 Sifu Restita DeJesus Wushu, Cacoy Doce Pares Eskrima, Doce Pares Pangamot,
Kajukenbo, Butukukan Karate, Kyudo 

© 2020 Pacific Association of Martial Artists. All rights reserved.

Email

info@pawma.org

Mailing Address

800G Hiawatha Pl S

Seattle, WA 98144

Powered by Wild Apricot Membership Software